Bạn chọn phương thức nào khi xây nhà?
Giao khoán trọn gói " Chìa khóa trao tay ": 79 phiếu

18%
Giao khoán nhân công và tự mua vật liệu: 48 phiếu

11%
Phương thức khác: 17 phiếu

4%
Giao khoán phần thô và tự hoàn thiện: 298 phiếu

67%
Tổng số phiếu: 442 phiếu